Informacje o rekrutacji

 1. Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych podczas wypełniania formularzy na stronie www.utp.nzs.pl, związanych z rekrutacją na potrzeby Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Bydgoskiej, jest organizacja Niezależne Zrzeszenie Studentów z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21, 00-325 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166951, NIP: 5251970069

Nasze dane kontaktowe, za pomocą których można się z nami kontaktować:

adres siedziby stowarzyszenia: ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21, 00-325 Warszawa
adres e-mail: poczta@nzs.org.pl

Informujemy, że można się z nami kontaktować drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną. Wybór należy do Was.

 • Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane?

Danymi osobowymi jakie będą przez nas przetwarzane są tylko dane podane przez Ciebie w formularzu rekrutacyjnym to jest:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • rok studiów,
 • stopień studiów,
 • wydział uczelni.

Są to dane osobowe, które podajesz dobrowolnie, w związku z przystąpieniem do rekrutacji do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Nie masz obowiązku podawania swoich danych osobowych. Wszystkie dane osobowe, które zostają nam podane przez Ciebie są udostępniane dobrowolnie i przetwarzane są tylko i wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, w celu wyraźnie przez Ciebie zaakceptowanym. Zgoda ta w każdej chwili może być przez Ciebie cofnięta.

 • Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie w celu rekrutacji do naszego stowarzyszenia m.in., aby umożliwić bezpośrednie skontaktowanie się z Tobą, umawianie spotkań rekrutacyjnych i utrzymywanie późniejszego kontaktu w celach rekrutacyjnych. Po zakończeniu procesu rekrutacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach statystycznych.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych stanowi art. 6 ust.
1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 • Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać tylko i wyłącznie członkom stowarzyszenia obsługującym proces rekrutacji osób do stowarzyszenia w celu przeprowadzenia rekrutacji. Nie będziemy zatem udostępniać Twoich danych innym podmiotom i osobom nie będącym członkami stowarzyszenia, chyba że taki obowiązek będzie nałożony na nas innymi przepisami prawa.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

 • Jakie prawa przysługują Ci w związku z podanymi danymi osobowymi?

Masz prawo do:

 1. prawo do zażądania kopii lub dostępu do posiadanych przez nas danych dotyczących Twojej osoby;
 2. prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu lub dotycząc Twojej osoby,
 3. prawo do bycia zapomnianym  to znaczy złożenia (gdy pozwalają na to przepisy RODO) wniosku o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ,
 5. prawo do złożenia z sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach
 • Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie podanych nam danych osobowych będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez cały czas procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu – przez okres dwóch lat. Przy czym w każdym momencie przysługuje Ci uprawnienie do złożenia wniosku o usunięcie przechowywanych przez nas danych.